+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

eKarta Rodiny – Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb súvisiacich s používaním softvérového produktu eKarta Rodiny (ďalej len „VOP“) spoločnosti JumiSOFT s.r.o., so sídlom Dilongova 46, 080 01 Prešov, IČO: 54 395 534, DIČ: 2121654546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 43587/P.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. JumiSOFT s.r.o., so sídlom Dilongova 46, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 43587/P (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 54 395 534, DIČ: 2121654546, kontaktný e-mail: office@jumisoft.eu, je poskytovateľom evidenčných, notifikačných a štatistických služieb cez softwérový produkt eKarta Rodiny a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Objednávateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti Objednávateľom určenej alebo poverenej tretej osoby konajúcej v mene a na účet Objednávateľa v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Objednávateľom podľa týchto VOP.

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Objednávateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

1.4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu alebo začatím jej užívania Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (https://jumisoft.eu/ekarta-rodiny-obchodne-podmienky).

 

2. Popis Služieb

2.1. eKarta Rodiny je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje evidovať údaje o klientoch i celých rodinách (ďalej iba ako „Klienti“), históriu interakcií s Klientami aj všetkých naväzujúcich úkonov, ako aj administratívnych a iných súvisiacich aktivít, spolu s ich časovou náročnosťou (ďalej len ako „Aktivity“), tiež výsledkov práce odborníkov vo forme interných poznámok ako aj odborných správ, a tiež textové a grafické prílohy súvisiace s Klientami a Aktitami (ďalej len ako „Závery a prílohy“).

2.2. Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä štatistické služby a vyhľadávacie služby nad údajmi zadanými Užívateľom, administrácia Užívateľovi poskytovaných Služieb ako i ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v obchodnom registri.

2.3. Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Objednávateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

 

3. Definícia pojmov

3.1. Zmluva o poskytovaní služieb eKarta Rodiny a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si Objednávateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Objednávateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

3.1.1. Zmluva o dielo, servisná zmluva, zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní Služieb. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.

3.1.2. Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Objednávateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.

3.2. VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak.

3.3. Poskytovateľom je spoločnosť JumiSOFT s.r.o., so sídlom Dilongova 46, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 43587/P, IČO: 54 395 534, DIČ: 2121654546.

3.4. Objednávateľom je právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky).

3.5. Užívateľom je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je na základe pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu k Objedávateľovi oprávnená v mene Objedávateľa využívať eKartu Rodiny alebo ktorá má prostredníctvom Objedávateľa prístup k eKarte Rodiny, alebo ktorej Objedávateľ akýmkoľvek spôsobom umožnil využívanie služieb eKarty Rodiny (napr. zamestnanec, štatutárny orgán, tretia strana zabezpečujúca pre Objednávateľa využívanie Služby eKarta Rodiny a i.)

3.6. Registrácia je novým Užívateľom vyplnený a odoslaný formulár označený ako Registrácia v eKarte Rodiny. Registrácia je povinná pre každého nového Užívateľa pre získanie svojho Užívateľského účtu.

3.7. Užívateľský účet je prístupovým bodom do eKarty Rodiny, cez ktorý je Užívateľ opravnený využívať eKartu Rodiny i ďalšie súvisiace služby. Užívateľský účet vzniká Registráciou a následným potvrdením zo strany Vedúceho.

3.8. Vedúci je Užívateľom s vyššou úrovňou oprávnení, ktorý je poverený Objednávateľom vykonávať túto rolu v rámci eKarty Rodiny. Vedúci potvrdzuje všetky registrácie nových Užívateľov a aktivuje im tak ich Užívateľské účty. Vedúci je tiež oprávnený Užívateľské účty deaktivovať.

3.9. Klient je fyzická osoba, ktorá je na základe jej špecifických potrieb vo vzťahu s Objednávateľom a ktorej Objedávateľ poskytuje požadované služby. Všetky získané údaje o Klientovi, o histórii stretnutí a intervencií poskytnutých Klientovi a/alebo jeho rodinným príslušníkom ako aj písomné závery z interakcií sú evidované Užívateľmi v eKarte Rodiny.

3.10. Internet je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.

3.11. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.

3.12. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o tom, ako si Užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pokiaľ sa Služba neposkytuje podľa odseku 3.6, bezplatne. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané bez DPH za mernú jednotku a za príslušné časové obdobie.

3.13. Aktivácia Služby označuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi a jeho Zamestnancom reálne využívanie Služby.

3.14. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

3.15. Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

3.16. Helpdesk označuje centrum zákazníckej starostlivosti, ktoré voči každému Užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania. Helpdesk je Užívateľom dostupný e-mailom na adrese ekarta@jumisoft.eu. Poskytovateľ môže Užívateľom sprístupniť služby Helpdesku i iným technický použiteľným spôsobom.

3.17. Jednorázový servisný zásah je odborný technický úkon na softvérovej časti Služby pre Zákaznícky server Užívateľa, ktorý je realizovaný ako jednorázová činnosť alebo ako jednotlivá konkrétna Služba poskytnutá Poskytovateľom Užívateľovi počas krátkeho časového obdobia.

 

4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2. Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky s povinnosťou platby prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky s povinnosťou platby prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť buď zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.

4.3. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

4.4. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku.

4.5. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Objednávateľovi a jeho Užívateľom prístup do eKarty Rodiny a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite dojednanom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

4.6. Predmetom Zmluvy na strane Objednávateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

4.7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

4.8. Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, možno opraviť kliknutím na príslušné pole v Objednávke, v ktorom Objednávateľ vymaže nesprávne dáta a uvedie ich správne znenie.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využívať svoje Služby v rozsahu uvedenom v Zmluve.

5.2. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

5.2.1. dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Objednávateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 6, odseku 6.2 týchto VOP, až do času, kým nebude Objednávateľom vykonaná náprava;

5.2.2. odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Objednávateľa, pokiaľ niektorý Užívateľ Objednávateľa opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

5.2.3. zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Objednávateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Objednávateľa alebo pokiaľ Objednávateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;

5.2.4. zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Objednávateľovi;

5.2.5. vyúčtovať Objednávateľovi dodatočne tie Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Objednávateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

5.2.6. informovať Objednávateľa a jeho Užívateľov o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takéto poskytnutie informácií sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

5.2.7. jednostranne zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

5.2.8. v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu okolností vyššej moci (najmä výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií) bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

5.2.9. odmietnuť poskytnutie Služby Objednávateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od zmluvy s tým istým Objednávateľom pre opakované alebo závažné porušenie povinností Objednávateľom.

5.2.10. poskytovať Objednávateľovi pomoc a technickú podporu v rámci rozsahu Služby prostredníctvom Helpdesku, alebo vopred dohodnutého komunikačného kanála;

 

6. Práva a povinnosti Objednávateľa a jeho Užívateľov, Využívanie dojednaných Služieb

6.1. Objednávateľ a jeho Užívatelia sú oprávnení najmä:

6.1.1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Objednávateľom a jeho Užívateľmi alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;

6.1.2. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Helpdesk,

6.1.3. na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;

6.2. Objednávateľ je povinný najmä:

6.2.1. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

6.2.2. nesprostredkovávať alebo neposkytovať Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa;

6.2.3. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov na kontaktný email Poskytovateľa, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

6.2.4. bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Objednávateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

6.2.5. nevyužívať dátový priestor na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s poskytovanými Službami;

6.2.6. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Objednávateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;

6.2.7. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

6.3. Užívateľ je povinný najmä:

6.3.1. prihlasovať sa do eKarty Rodiny iba cez svoj vlastný Užívateľský účet a chrániť ho účet pred zneužitím

6.3.2. používať iba bezpečné heslo pre prihlasovanie do svojho Užívateľského účtu

6.3.3. aktualizovať svoju e-mailovú adresu v profile svojho Užívateľského účtu a uvádzať tam iba takú e-mailovú adresu, ktorá je schopná prijímať pravidelné emailové notifikácie z eKarty Rodiny.

6.3.4. v prípade podozrenia na zneužitie svojho Užívateľského účtu, zmeniť bezodkladne svoje prístupové heslo ak je to možné a bezodkladne o tom informovať Vedúceho a Prevádzkovateľa.

6.4. Vedúci je povinný najmä:

6.4.1. potvrdzovať iba Registrácie od Užívateľov;

6.4.2. neakceptovať Registrácie od neznámych osôb a bezodkladne o nich informovať na Helpdesk Poskytovateľa;

6.4.3. bezodkladne zabezpečiť deaktiváciu Užívateľských účtov tých Užívateľov, s ktorými bol ukončený alebo prerušený pracovno-právny vzťah (napr. materská dovolenka) s Objednávateľom.

6.5. Objednávateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona. Objednávateľ je povinný o týchto skutočnostiach a rozsahu zodpovednosti poučiť všetkých svojich Užívateľov.

6.6. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov, ktoré uvedie do Objednávky aj za ich neskoršiu aktualizáciu cez Helpdesk.

6.7. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi ani jeho Užívateľom za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu, vzniknuté v príčinnej súvislosti s výkonom práva a plnením povinností Poskytovateľa podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

 

7. Zmena Služby

7.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Objednávateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

7.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané telefonicky alebo cez Helpdesk Poskytovateľa alebo písomnou formou.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Objednávateľovi alebo jeho Vedúcemu oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom notifikačného rozhrania Služby. So zmenou Cenníka musí byť Objednávateľ alebo jeho Vedúci oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Objednávateľa alebo jeho Vedúceho. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

7.4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Objednávateľovi alebo jeho Vedúcemu. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Objednávateľ uviedol v Objednávke Služby ako kontaktnú e-mailovú adresu alebo na poslednú známu e-mailovú adresu jeho Vedúceho.

7.5.V prípade, že Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

 

8. Trvanie a zánik Zmluvy

8.1 .Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

8.2. Zmluva zaniká:

8.2.1 .uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

8.2.2. písomnou dohodou zmluvných strán,

8.2.3. odstúpením od Zmluvy len z dôvodov, uvedených v týchto VOP,

8.2.4. výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v lehotách uvedených v Zmluve alebo v týchto VOP,

8.2.5. zánikom Poskytovateľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.

8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:

8.3.1. zmien zmluvných podmienok podľa čl. 7, odsek 7.3 VOP v lehote tam uvedenej,

8.3.2. ak Poskytovateľ opakovane ani po písomnom upovedomení neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP;

Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

8.4.1. sa identifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Objednávateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Objednávateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;

8.4.2. Objednávateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Objednávateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie,

8.4.3. Objednávateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 6, odseku 6.2 body 6.2.1 alebo 6.2.6 alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;

8.4.4. Objednávateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

8.4.5. Objednávateľ alebo niektorý z jeho Užívateľov pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

8.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 6, odseku 6.2 body 6.2.1 alebo 6.2.6 týchto VOP Objednávateľom alebo z niektorého dôvodu podľa odseku 8.4 bodu 8.4.2 až 8.4.5 tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia Poskytovateľom Objednávateľovi akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (e-mail, chat, telefonický rozhovor, sms správa).

8.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

8.8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

8.9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo jeho Vedúcemu.

8.10. V prípade odstúpenia od zmluvy Poskytovateľom z dôvodov uvedených v týchto VOP nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi nespotrebovanú časť odplaty (predplatné) za obdobie od odstúpenia od Zmluvy do skončenia predplateného obdobia.

 

9. Cena za Službu a platobné podmienky

9.1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Objednávateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Objednávateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Objednávateľ právny nárok.

9.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle čl. 7 odseku 7.4 VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa článku 7 odseku 7.4 týchto VOP.

9.3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Objednávateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.

9.4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok).

9.5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo ak v konkrétnej faktúre nie je uvedené inak.

9.6. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Objednávateľ v omeškaní.

9.7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

9.8. Objednávateľ nemá právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby.

9.9. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako jeho Užívatelia. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívatelia Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Objednávateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

 

10. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch a Klientoch, Ochrana osobných údajov

10.1.1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“): Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané pre účely poskytovania Služieb, ktoré si Objednávateľ objednal u Poskytovateľa. Spracúvanie osobných údajov Užívateľa je nevyhnutné na to, aby Poskytovateľ Službu podľa Zmluvy dodal a uskutočnil fakturáciu.

10.1.2. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané, aby Poskytovateľ splnil požiadavky zákona, najmä pre identifikáciu manipulácie s údajmi spracovávanými v eKarte Rodiny.

10.1.3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ: Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané pre účely neskoršej komunikácie s Užívateľom v súvislosti s poskytovanou Službou ako je najmä zákaznícka podpora, tiež pre potreby zlepšovania používateľskej skúsenosti Užívateľa, vývoja, zlepšovania a bezpečnosti Služieb a ich zneužitia. Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané aj v prípade, ak pri užívaní Služby porušuje právne predpisy, Zmluvu, vrátane týchto VOP.

Poskytovateľ získava, zhromažďuje, uchováva a prostredníctvom iných spracovateľských operácií spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu:

10.2.1. plnenia zákonných povinností, najmä pre identifikáciu manipulácie s údajmi (meno, priezvisko, e-mailová adresa);

10.2.2. poskytovania objednanej Služby a ďalších úkonov s ňou neoddeliteľne spojených (meno, priezvisko, e-mailová adresa); Poskytnutie údajov je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť.

10.2.3. neskoršej komunikácie s Užívateľom v súvislosti s poskytovanou Službou (meno, priezvisko, e-mailová adresa);

10.3. Objednávateľ aj Užívateľ nesú plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

10.4. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah alebo účel uvedený v odseku 10.1 a 10.2 týchto VOP, ak je spracúvanie na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Ak spracúvanie nie je zlučiteľné s účelmi, uvedenými v odseku 10.1 týchto VOP, osobné údaje môžu byť spracúvané len na základe:

10.4.1. predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi; alebo

10.4.2. povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

10.5. Poskytovateľ sa zaväzuje nespracúvať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú na účely poskytovania Služieb poskytované žiadnym príjemcom okrem tých, ktorí sú uvedení v týchto VOP a v zoznamoch, na ktoré VOP odkazujú. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s príjemcom dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov príjemcovi je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Povinnosť informovať Užívateľa sa považuje za splnenú aj v prípade, ak je informácia obsiahnutá v týchto VOP.

10.6. V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

10.7. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov alebo ak boli prijaté primerané a vhodné záruky ochrany osobných údajov.

10.8. Príjemcov osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

10.8.1. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Poskytovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie Služieb,

10.8.2. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Poskytovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,

10.8.3. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Poskytovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori).

10.9. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do údajov Objednávateľa s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti v súvislosti s poskytovanými službami a nimi spracovávanými údajmi.

10.10. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľov, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových súborov Objednávateľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním.

10.11.1. Poskytovateľ je aktuálne jediným sprostredkovateľom. Poskytovateľ má ale všeobecné povolenie na zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa. Poskytovateľ informuje Objednávateľa o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalších sprostredkovateľov, čím sa Objednávateľovi dá možnosť namietať voči takýmto zmenám. Informovaním sa rozumie aktualizácia údajov v zozname sprostredkovateľov, ktorý vedie Poskytovateľ. V prípade, ak Poskytovateľ zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

10.11.2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb. Predmetom spracúvania osobných údajov je služba, ktorú bude Poskytovateľ Objednávateľovi poskytovať.

10.11.3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Objednávateľom. Poskytovateľ však spracúva osobné údaje najdlhšie po dobu trvania účelu.

10.11.4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ. Objednávateľ môže obmedziť alebo rozšíriť rozsah spracúvaných osobných údajov. Keďže v eKarte Rodiny dochádza k spracúvaniu osobných údajov Klientov je Objednávateľ povinný vopred získať od každého svojho Klienta, alebo jeho zákonného zástupcu, písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov a tento súhlas v elektronickej podobe (PDF, JPG a pod.) zaevidovať ako prílohu v eKarte Rodiny. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie tejto povinnosti Objednávateľom alebo jeho Užívateľmi voči ich Klientom. Spracúvať osobné údaje je možné len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov uvedených v bode 10.11.7 tohto článku, a to najmä: (i) identifikačné a kontaktné údaje; (ii) identifikačné údaje a/alebo údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, a/alebo údaje nevyhnutné pre komunikáciu a/alebo iné údaje súvisiace s poskytovaním dohodnutých služieb v závislosti od typu poskytovanej služby; (iii) ďalšie údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

10.11.5. Vzhľadom na povahu služieb sa môže zoznam kategórií dotknutých osôb meniť. Užívateľ disponuje aktuálnym zoznamom kategórií dotknutých osôb. Kategóriami osobných údajov sú okrem iného: všetky fyzické osoby, ktorých OÚ sa pri poskytovaní dohodnutých činností a služieb spracúvajú ako napr. (i) Klienti Objednávateľa; (ii) zamestnanci a štatutárny orgán obchodných partnerov Objednávateľa; (iii) osoby, ktorých osobných údaje sa nachádzajú v databáze; (iv) a iné fyzické osoby v závislosti od poskytovaných služieb.

10.11.6. Poskytovateľ vykonáva s osobnými údajmi spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie, tvorba databázy a likvidáciu.

10.11.7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania – poskytnutie Služieb a len na základe pokynov Objednávateľa, ktoré sú obsiahnuté v Zmluve a týchto VOP tak, aby spracúvanie zodpovedalo bežnému spôsobu poskytovania Služieb, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Objednávateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

10.11.8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými protiprávnymi spôsobmi spracúvania.

10.11.9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov dotknutých osôb Objednávateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

10.11.10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

10.11.11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o dotknutých osobách Objednávateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť, sprístupniť alebo inak neoprávnene spracovať. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po zániku Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj iné ním poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

10.11.12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb Objednávateľa len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

10.11.13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Objednávateľa reagovať na žiadosti dotknutých osôb Objednávateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR, vrátane oboznámenia Objednávateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré prípadne budú doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Objednávateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

10.11.14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

10.11.14.1. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

10.11.14.2. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

10.11.14.3. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

10.11.14.4. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zámer uskutočniť spracúvanie osobných údajov, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

10.11.15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Objednávateľa alebo audítora, ktorého poveril Objednávateľ. Objednávateľ je povinný audit oznámiť aspoň 1 mesiac pred plánovaným dátumom auditu. Oznámenie musí obsahovať predmet auditu, ako aj dátum začiatku auditu a jeho dĺžku. Audit musí byť vykonávaný v pracovnom čase Poskytovateľa a nesmie neprimeraným spôsobom zasahovať do činnosti Poskytovateľa. Audit sa vykoná na náklady Objednávateľa a Objednávateľ Poskytovateľovi nahradí aj všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s auditom.

10.11.16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Poskytovateľ je povinný ihneď informovať Objednávateľa ak si u neho uplatní právo dotknutá osoba Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne najneskôr do 72 hodín informovať Objednávateľa ak dôjde k porušenie ochrany osobných údajov.

10.11.17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

10.12. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

10.12.1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: JumiSOFT s.r.o., Dilongova 46, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 43587/P; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: office@jumisoft.eu

10.12.2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v odseku 10.1 tohto článku;

10.12.3. Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v odseku 10.2 tohto článku;

10.12.4. Aktálne je zoznam príjemcov z tretích krajín prázdny. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje príjemcovi alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytuje Poskytovateľ o tejto skutočnosti Objednávateľovi informáciu.

10.12.5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby, najdlhšie však po dobu trvania účelu.

10.12.6. Objednávateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

10.12.7. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

10.12.8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v odseku 10.1 Objednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Službu poskytnúť.

10.13 .Informácie o právach dotknutej osoby – Klient: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Klient) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

10.13.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Objednávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v odseku 10.12.

10.13.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Objednávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, 28/33 ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

10.13.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Objednávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

10.13.3.1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

10.13.3.2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

10.13.3.3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

10.13.3.4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

10.13.3.5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

10.13.3.6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

10.13.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Objednávateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

10.13.4.1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Objednávateľovi overiť správnosť osobných údajov,

10.13.4.2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

10.13.4.3. Objednávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

10.13.4.4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Objednávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

10.13.4.5. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Objednávateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Na základe čl. 19 GDPR je Objednávateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Objednávateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

10.13.5. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Objednávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10.13.6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Objednávateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Objednávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Objednávateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

10.13.7. Poskytnutie informácií dotknutej osobe: Objednávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Tieto informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Objednávateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Objednávateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Objednávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa tohto odseku do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Objednávateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Objednávateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie podľa tohto odseku poskytuje Objednávateľ bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Objednávateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.13.8. Obmedzenie práv dotknutej osoby: O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR v spojení s § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Objednávateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

11. Voľba práva, riešenie sporov

11.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

11.2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

 

12. Zodpovednosť zmluvných strán

12.1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu údajov evidovaných Objednávateľom v eKarte Rodiny. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah evidovaných údajov, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Objednávateľom. Objednávateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Objednávateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

12.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Objednávateľovi alebo tretím osobám.

12.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Objednávateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo nezodpovedným správaním niektorého jeho Užívateľa prenikla k údajom Objednávateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Objednávateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

12.4. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12.5. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.

12.6. Poskytovateľ zodpovedá za škodu a ušlý zisk spôsobenú Objednávateľovi najviac do výšky 3-násobku ceny Služby, ktorej sa zodpovednosť Poskytovateľa za škodu týka. Objednávateľ uzavretím zmluvy s Poskytovateľom súhlasí s tým, že Poskytovateľ nie je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu a ušlý zisk, ktoré v súhrne prevyšuje túto dojednanú najvyššiu výšku.

 

13. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

13.1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

13.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

13.3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Objednávateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Objednávateľom.

13.4. Objednávateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.

 

14. Spoločné ustanovenia

14.1. Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom. Vlastnosti a rozsah Služieb poskytovaných Poskytovateľom Objednávateľovi sa riadia ponukou Poskytovateľa, prezentovanou na webovom sídle Poskytovateľa, týmito všeobecnými podmienkami a prípadným individuálnymi zmluvnými dojednaniami v písomnej forme.

14.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Objednávateľom alebo začatím jej užívania. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa. Za začatie užívania sa považuje prihlásenie ľubovoľného Užívateľa Objednávateľa do Služby.

14.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

14.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

14.5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

14.6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Objednávateľovi na základe jeho žiadosti.

 

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

15.2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Objednávateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Objednávateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.

15.3. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. októbra 2023.

PDF verzia na stiahnutie.